Bản dịch thuật tài liệu để nhập cư Canada

Bản dịch thuật tài liệu để nhập cư Canada

Bạn đang nộp đơn xin nhập cư Canada và có các tài liệu cá nhân không phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp thì bạn sẽ cần chuyển đổi các tài liệu đó thành các bản dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và phải được chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Khi nộp đơn xin nhập cư hoặc thường trú tại Canada, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp bản dịch được chứng nhận của các tài liệu chính thức của bạn sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp – hai ngôn ngữ chính thức của Canada.

Nếu bạn nộp đơn xin nhập cư Canada , bạn sẽ được yêu cầu gửi các tài liệu hỗ trợ cùng với đơn đăng ký của mình. Ví dụ: giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, hồ sơ tội phạm hoặc chứng chỉ giáo dục của bạn.

Điều này áp dụng cho các đơn xin thường trú thông qua Express Entry, cũng như các đơn xin Giấy phép làm việc (Work Permit) hoặc Bảo lãnh gia đình, trong số nhiều con đường nhập cư khác.

Nếu tài liệu của bạn bằng ngôn ngữ không phải là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, chúng phải được kèm theo bản dịch chính thức của tài liệu gốc sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Bản dịch sẽ phải bao gồm bất kỳ con dấu và chữ ký nào và tất cả các yếu tố xuất hiện trên tài liệu gốc để được coi là hoàn chỉnh. Bản dịch cũng sẽ phải có tên và chữ ký của người dịch.

Các yêu cầu đối với các tài liệu không phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp là gì?

Bạn sẽ cần gửi bản dịch các tài liệu hỗ trợ của mình nếu chúng không phải bằng một trong các ngôn ngữ chính thức của Canada và chúng sẽ phải đáp ứng các yêu cầu của Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC), nếu không đơn đăng ký của bạn có thể bị từ chối.

Khi bạn gửi tài liệu bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, bạn phải cung cấp:

  • Bản dịch hoàn chỉnh có chứng thực của tài liệu gốc hoặc bản sao có chứng thực của tài liệu gốc
  • Tài liệu gốc bằng tiếng nước ngoài hoặc bản sao có chứng thực tài liệu gốc. Khi nộp bản sao có chứng thực của tài liệu gốc, người dịch phải đóng dấu vào cả bản sao có chứng thực và bản dịch.
  • Nếu bản dịch không được cung cấp bởi một dịch giả được chứng nhận, thì bản dịch đó phải được đính kèm với bản tuyên thệ và tài liệu gốc.
Bản dịch thuật tài liệu để nhập cư Canada

Bạn sẽ chịu trách nhiệm về chi phí bản dịch.

Tuy nhiên, nếu tài liệu của bạn đã bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, chúng không cần phải được dịch, ngay cả khi chúng không phải bằng ngôn ngữ mà đơn đăng ký đã được hoàn tất. Ví dụ: nếu bạn hoàn thành đơn đăng ký của mình bằng tiếng Pháp, bạn có thể gửi các tài liệu hỗ trợ bằng tiếng Anh.

Dịch giả được chứng nhận là ai?

Người phiên dịch được chứng nhận là người là thành viên có tư cách tốt của một tổ chức gồm những người phiên dịch và phiên dịch chuyên nghiệp ở Canada hoặc nước ngoài. Chứng nhận của người dịch có thể được xác nhận bằng con dấu hoặc con dấu cho biết số thành viên của người đó trong hiệp hội nghề nghiệp mà họ liên kết.

Đối với dịch thuật ở Canada, bạn sẽ cần sử dụng dịch vụ của một biên dịch viên được ủy quyền dịch tài liệu và có quan hệ tốt với cơ quan tỉnh bang hoặc lãnh thổ của họ. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Người dịch, nhà thuật ngữ học và thông dịch viên được chứng nhận của Quebec ( OTTIAQ )
  • Hiệp hội Biên dịch viên Ontario ( ATIO )
  • Hiệp hội Biên dịch và Phiên dịch British Columbia ( STIBC )

Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng dịch vụ của một người phiên dịch bên ngoài Canada, bạn phải đảm bảo rằng người mà bạn đang thuê được chính thức công nhận hoặc được ủy quyền để làm việc với tư cách là một phiên dịch viên được chứng nhận tại quốc gia nơi bản dịch đang được thực hiện.

Bản dịch của bạn không được thực hiện bởi:

  • Bản thân bạn
  • Một thành viên của gia đình bạn
  • Đại diện nhập cư hoặc nhà tư vấn của bạn
  • Một thành viên trong gia đình bạn là luật sư, công chứng viên, hoặc dịch giả 

Điều gì xảy ra nếu tôi không gửi bản dịch cho tài liệu của mình? Việc gửi tài liệu mà không có bản dịch sẽ khiến bạn tốn thời gian và tiền bạc.

Khi IRCC nhận được một đơn đăng ký bao gồm các tài liệu cần kèm theo bản dịch nhưng không có, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp. Bạn cũng sẽ phải gửi lại đơn đăng ký của mình cùng với các tài liệu gốc và các bản dịch được chứng nhận tương ứng.