Đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA)

Đánh giá chứng chỉ giáo dục ECA

Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục (ECA) trong tiếng anh là Educational credential assessment, đây là một tài liệu xác minh tính tương đương của Canada đối với bằng cấp hoặc chứng chỉ giáo dục được cấp tại nước ngoài.

Chứng chì giáo dục ECA nêu rõ liệu chứng chỉ giáo dục của một cá nhân ở quốc gia khác có tương đương với các tiêu chuẩn của Canada và có giá trị cho mục đích nhập cư Canada hay không. Nếu báo cáo của ECA tuyên bố rằng chứng chỉ giáo dục nước ngoài là tương đương, thì cá nhân đó có thể đưa thông tin vào hồ sơ Express Entry của mình.

Ai cần ECA?

Các ứng viên muốn được xem xét theo Lớp Công nhân lành nghề Liên bang bắt buộc phải có Chứng chỉ giáo dục ECA trước khi vào nhóm Express Entry, trừ khi chứng chỉ giáo dục của họ được lấy từ một tổ chức ở Canada.

Các ứng viên muốn được xem xét theo Lớp giao dịch có tay nghề liên bang hoặc Lớp kinh nghiệm Canada không bắt buộc phải có ECA. Tuy nhiên, nếu họ muốn lấy điểm cho chứng chỉ giáo dục nước ngoài của mình theo Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS), thì phải có ECA. Điểm CRS cao hơn có khả năng làm tăng cơ hội được rút ra từ nhóm của một cá nhân.

Vợ / chồng hoặc đối tác chung của một ứng viên cho bất kỳ chương trình nào được quản lý theo hệ thống Express Entry cũng phải có ECA cho giáo dục nước ngoài của họ nếu người đó muốn yêu cầu điểm CRS. ECA không bắt buộc đối với vợ / chồng hoặc bạn đời đi cùng, tuy nhiên, không có điểm nào có thể được trao nếu không xuất trình ECA.

Một ứng cử viên và người phối ngẫu / đối tác của họ (nếu có) phải có ECA cho mỗi thông tin xác thực mà họ muốn yêu cầu điểm. Ví dụ: nếu một ứng viên đã hoàn thành chương trình trung học, bằng Cử nhân và bằng tốt nghiệp, người đó có thể đạt được nhiều điểm hơn theo CRS nếu người đó nhận được ECA cho bằng Cử nhân và bằng tốt nghiệp, hơn là nếu người đó chỉ có bằng Cử nhân được đánh giá. 

Đánh giá chứng chỉ giáo dục ECA

Lấy Chứng chỉ giáo dục ECA

Để nhận được báo cáo ECA, ứng cử viên (và người phối ngẫu hoặc bạn đời đi cùng của mình, nếu có) nộp các tài liệu cần thiết cho một tổ chức được Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) chỉ định. Các tổ chức này hoạt động độc lập với chính phủ Canada. Các giấy tờ cần thiết có thể bao gồm bảng điểm và chứng chỉ.

Các tổ chức hiện tại được IRCC chỉ định để phát hành báo cáo ECA là: 

Đánh giá chứng chỉ giáo dục ECA

Chứng chỉ giáo dục phải được cấp vào hoặc sau ngày IRCC chỉ định dịch vụ. Ngoài ra, ECA không được quá năm tuổi vào ngày IRCC nhận được hồ sơ Express Entry của ứng viên và đơn xin thường trú.

Điều quan trọng cần lưu ý là ECA không phải là bằng chứng về sự công nhận hoặc giấy phép trong một ngành nghề được quản lý. Việc công nhận chuyên môn tách biệt với quy trình ECA và do các cơ quan quản lý ở mỗi tỉnh quyết định. 

Thông tin cập nhật mới nhất trên website nhập cư của Chính phủ Canada tại đây.

>> Xem thêm:

SUV – Chương trình định cư Canada diện đầu tư khởi nghiệp
AIPP – Chương trình định cư Canada thí điểm Đại Tây Dương
BCPNP – Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia