Bảo lãnh ông bà và cha mẹ nhập cư Canada PGP 2020: Làm thế nào để đủ điều kiện?

Bảo lãnh ông bà và cha mẹ nhập cư Canada PGP 2020: Làm thế nào để đủ điều kiện?

Thông báo mới từ IRCC về Chương trình bảo lãnh ông bà và cha mẹ nhập cư Canada, từ ngày 13 tháng 10 có đến 10.000 ứng viên được lựa chọn bảo lãnh người thân của mình sẽ bắt đầu có thể nộp đơn.

Những cá nhân muốn gửi đơn đăng ký trực tuyến cho chương trình bảo lãnh ông bà và cha mẹ nhập cư Canada (Parent and Grandparent Program) trước tiên phải đảm bảo rằng họ đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện của chương trình.

Đơn xin bảo lãnh sẽ được Cơ quan Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) chấp nhận trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 và tùy thuộc vào các yêu cầu về thu nhập, tuổi tác và tình trạng.

Những cá nhân muốn bảo lãnh ông bà và cha mẹ nhập cư Canada theo PGP được tìm kiếm cần phải là công dân Canada, thường trú nhân hoặc tình trạng là Quốc gia thứ nhất.

Ngoài yêu cầu này, người nộp đơn xin bảo lãnh PGP phải từ 18 tuổi trở lên và có đủ phương tiện để hỗ trợ thành viên gia đình mà họ đang bảo trợ.

Người bảo trợ cũng phải chứng minh rằng họ có đủ thu nhập để hỗ trợ tất cả các thành viên trong gia đình mà họ sẽ chịu trách nhiệm tài chính, bao gồm cả chính họ, khi họ trở thành người bảo trợ. Do đó, tất cả các ứng viên được khuyến khích kiểm tra xem họ sẽ cần bao nhiêu tiền để hỗ trợ số người mà họ sẽ chịu trách nhiệm tài chính trước khi nộp đơn cho PGP.

Điều kiện để bảo lãnh ông bà và cha mẹ nhập cư Canada

Bảo lãnh ông bà và cha mẹ nhập cư Canada PGP 2020: Làm thế nào để đủ điều kiện?

Các thu nhập cần thiết tối thiểu (MNI) là một yếu tố hội đủ điều kiện then chốt khi bảo lãnh ông bà và cha mẹ nhập cư Canada. Chứng minh thu nhập chỉ được cung cấp sau khi người bảo lãnh thể hiện sự quan tâm qua biểu mẫu trực tuyến. Tuy nhiên, những ứng viên được chọn và được mời nộp đơn và những người không đáp ứng yêu cầu thu nhập cần thiết tối thiểu sẽ thấy đơn của họ bị từ chối.

Các cá nhân bảo lãnh cư trú bên ngoài tỉnh Quebec của Canada được mời nộp đơn và những người đồng ký tên của họ (nếu có) sẽ phải cung cấp Thông báo Đánh giá từ Cơ quan Doanh thu Canada (CRA) cho mỗi năm trong ba năm tính thuế ngay trước ngày ứng dụng của họ.

IRCC đã lưu ý rằng vì có khả năng sẽ nhận đơn đăng ký vào tháng 1 và tháng 2 năm 2021, các nhà bảo lãnh sẽ cần đáp ứng các yêu cầu về thu nhập cho các năm tính thuế 2020, 2019 và 2018. IRCC nói rằng các nhà bảo lãnh có thể gửi Thông báo Đánh giá năm 2020 sau khi họ đã nộp đơn xin bảo lãnh.

Bảo lãnh ông bà và cha mẹ nhập cư Canada PGP 2020: Làm thế nào để đủ điều kiện?

Các cá nhân muốn bảo lãnh ông bà và cha mẹ nhập cư Canada sẽ cần xác định quy mô gia đình của họ để xác nhận rằng họ đáp ứng các yêu cầu thu nhập cần thiết tối thiểu, bao gồm tất cả những người mà họ sẽ chịu trách nhiệm tài chính khi trở thành nhà bảo lãnh, bao gồm:

  • Người bảo lãnh quan tâm;
  • Vợ / chồng hoặc người bạn đời của họ;
  • Von cái phụ thuộc của họ;
  • Con cái phụ thuộc của vợ / chồng hoặc bạn đời của họ;
  • Bất kỳ người nào khác mà nhà bảo lãnh quan tâm có thể đã bảo lãnh trong quá khứ, người mà họ vẫn chịu trách nhiệm tài chính;
  • Cha mẹ và ông bà mà họ muốn bảo lãnh và những người phụ thuộc của họ (vợ / chồng hoặc bạn đời và con cái phụ thuộc);
  • Bất kỳ trẻ em phụ thuộc nào không đến Canada với cha mẹ hoặc ông bà của chúng;
  • Vợ / chồng hoặc bạn đời của cha mẹ hoặc ông bà của họ, ngay cả khi họ sẽ không đến Canada;
  • Vợ / chồng đã ly thân của cha mẹ hoặc ông bà.

Các cá nhân bảo lãnh sống ở Quebec

Bảo lãnh ông bà và cha mẹ nhập cư Canada PGP 2020: Làm thế nào để đủ điều kiện?

Thay vì yêu cầu thu nhập ba năm được đặt ra cho phần còn lại của Canada, Quebec yêu cầu các cá nhân bảo lãnh tiềm năng và người đồng ký kết của họ (nếu có) phải chứng minh rằng họ có đủ nguồn tài chính cho họ trong 12 tháng qua để hỗ trợ đơn vị gia đình của họ .

Những cá nhân muốn bảo lãnh ông bà và cha mẹ nhập cư Canada và sống ở Quebec có thu nhập của họ được Bộ Di trú Quebec đánh giá, dựa trên các yêu cầu về thu nhập của tỉnh bang.

Cả IRCC và Chính phủ Quebec đều yêu cầu cam kết đã ký từ các nhà bảo lãnh quan tâm. Cam kết này quy định thời gian người bảo lãnh sẽ chịu trách nhiệm tài chính đối với các thành viên gia đình mà họ đang bảo trợ kể từ khi họ trở thành thường trú nhân của Canada.

Thời hạn của cam kết cho cha mẹ và ông bà là 20 năm đối với cư dân của tất cả các tỉnh của Canada ngoại trừ Quebec. Đối với cư dân của Quebec, thời hạn của cam kết đó là 10 năm.

Thông tin cập nhật mới nhất trên website nhập cư của Chính phủ Canada tại đây.

>> Xem thêm:

SUV – Chương trình định cư Canada diện đầu tư khởi nghiệp
AIPP – Chương trình định cư Canada thí điểm Đại Tây Dương
BCPNP – Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia