Kết quả Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) 11/2020

Kết quả Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) 112020

Tháng 11 này, các tỉnh bang Canada tiếp tục mời người nhập cư thông qua các Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP).

Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) bắt đầu một cách khiêm tốn vào năm 1998 với việc tiếp nhận khoảng 200 người đến Canada, giờ đây số lượng người nhập cư thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) là 80.000 người mới mỗi năm. Ít nhất 3.744 ứng viên nhập cư đã nhận được lời mời thông qua một chương trình nhập cư tỉnh bang trong tháng qua.

Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thổ Canada tham gia lựa chọn một số lượng người nhập cư kinh tế mỗi năm và đề cử họ làm nơi sinh sống lâu dài.

Hiện có hơn 80 diện thuộc Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) ở 11 tỉnh bang và vùng lãnh thổ. Trong mỗi diện thuộc Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) được thiết kế cho đối tượng là những người nhập cư đáp ứng nhu cầu kinh tế và thị trường lao động cụ thể của các tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ tương ứng.

Ở hầu hết các tỉnh bang và vùng lãnh thổ tham gia, hiện có ít nhất một chương trình nhập cư thuộc Chương trình đề cử tỉnh bang phù hợp với hệ thống Express Entry của liên bang, đây là nguồn nhập cư kinh tế chính của Canada.

Các diện thuộc Chương trình đề cử tỉnh bang được liên kết với Express Entry, còn được gọi là Chương trình đề cử tỉnh bang nâng cao, cho phép một tỉnh banng chọn các ứng viên Express Entry và mời họ đăng ký nhận đề cử tỉnh bang. 

Express Entry là hệ thống quản lý hồ sơ di trú của Canada cho 3 chương trình kinh tế lớp liên bang bao gồm 2 chương trình diện tay nghề là Chương trình Federal Skilled Worker và Chương trình Federal Skilled Trades, chương trình Canadian Experience Class dành cho các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập tại Canada.

Các ứng viên Express Entry được đề cử bởi một tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ được thưởng thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của họ.

Kết quả Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) 112020 1

Các tiểu mục của Chương trình đề cử tỉnh bang hoạt động bên ngoài Express Entry được gọi là PNP Cơ sở, cũng có thể đề cử các ứng viên, những người sau đó theo đuổi thường trú bên ngoài hệ thống Express Entry.

Dưới đây là tổng quan về cập nhật chương trình các tỉnh và các vòng mời trong tháng 11.

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP)

 • Mời 360 ứng viên nộp hồ sơ chương trình đề cử tỉnh bang qua 5 diện BC PNP vào ngày 24/11.
 • Mời 76 ứng viên nộp đơn xin đề cử tỉnh bang thông qua 4 diện BCPNP vào ngày 17/11. Đây là đợt cống bố kết quả chương trình Tech Pilot.
 • Mời 358 ứng viên nộp hồ sơ đề cử tỉnh bang qua 5 diện BCPNP vào ngày 10/11.
 • Mời 76 ứng viên nộp đơn xin đề cử tỉnh bang thông qua 4 diệ BCPNP vào ngày 3/11. Đây là đợt cống bố kết quả chương trình Tech Pilot.

Tìm hiểu thêm về Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) trên website Chính phủ tại đây.

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP)

 • Mời 196 ứng viên, trong đó có 40 ứng viên Express Entry, nộp đơn vào MPNP theo 3 diện MPNP vào ngày 19/11.
 • Mời 205 ứng viên, trong đó có 7 ứng viên Express Entry, nộp đơn vào MPNP theo 3 diện MPNP vào ngày 5/11.

Tìm hiểu thêm về Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) trên website Chính phủ tại đây.

Kết quả Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) 112020 3

Chương trình đề cử tỉnh bang Newfoundland and Labrador (NL PNP)

 • Chương trình đề cử tỉnh bang Newfoundland and Labrador (NL PNP) đang tạo ra một dòng PNP mới, ưu tiên kỹ năng Newfoundland and Labrador, đối tượng chương trình có học vấn cao và có kinh nghiệm trong lĩnh vực theo yêu cầu của tỉnh bang.

Tìm hiểu thêm về Chương trình đề cử tỉnh bang Newfoundland and Labrador (NL PNP) trên website Chính phủ tại đây.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP)

 • Mở chương trình Lời mời làm việc của nhà tuyển dụng: Diện sinh viên quốc tế vào ngày 26/11 và đóng cùng ngày do các khó khăn kỹ thuật.
 • Đạt đến giới hạn đơn đăng ký cho Lời mời làm việc của nhà tuyển dụng: Tay nghề thep yêu cầu trongnăm 2020 vào ngày 16/11. Sẽ không có đăng ký bổ sung nào được chấp nhận cho đến khi có thông báo mới.
 • Phát hành 443 thông báo đến các ứng viên Express Entry thông qua diện Ưu tiên nguồn lực vào ngày 12/11 trong đó có 9 ngành nghề đủ điều kiện.
 • Thông báo rằng thí điểm nhập cư khu vực Ontario đã đạt đến hạn ngạch tiếp nhận cho năm 2020 vào ngày 5/11. Các đơn xin sẽ tiếp tục vào năm 2021.
 • Phát hành 726 lời mời cho các ứng viên Express Entry ngày hôm nay thông qua các chương trình Người lao động tay nghề nói tiếng Pháp và Người lao động nhóm thợ của OINP vào ngày 4/11.

Tìm hiểu thêm về Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) trên website Chính phủ tại đây.

Kết quả Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) 112020 2

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP)

 • Phát hành 221 lời mời cho các ứng viên đăng ký thông qua các luồng Dện tay nghề và Express Entry. Thêm 33 lời mời đã được cấp trong danh mục doanh nhân. Cả hai đợt công bố kết quả được tổ chức vào ngày 19/11.

Tìm hiểu thêm về Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) trên website Chính phủ tại đây.

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP)

 • Giới thiệu hệ thống điểm mới trong hệ thống xếp hạng Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) cho các ứng viên nói cả tiếng Pháp và tiếng Anh vào ngày 24/11. Những thay đổi này ảnh hưởng đến các ứng viên diện Express Entry và Nghề nghiệp theo yêu cầu của SINP .
 • Phát hành 551 lời mời cho các ứng viên từ diện Express Entry và Các ngành nghề theo yêu cầu của SINP vào ngày 19/11. Chỉ một số nghề nhất định mới được xem xét.
 • Phát hành 532 lời mời cho các ứng viên từ diện Express Entry và Các ngành nghề theo yêu cầu của SINP. Chỉ một số nghề nhất định được xét vào ngày 3/11.

Tìm hiểu thêm về Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) trên website Chính phủ tại đây.