Ngày đầu tiên tại Nghị viện canada

nghị viện Canada

Một phiên họp mới của Nghị viện Canada bắt đầu vào ngày 22 tháng 11, sau khi tạm dừng trong những tháng hè vừa qua để tổ chức cuộc bầu cử liên bang lần thứ 44 của Canada.

Khi Nghị viện mở, các thành viên Nghị viện Canada có thể tham gia vào việc xây dựng bộ luật mới và đại diện cho các cử tri tại Hạ viện. Có hai điều thường xảy ra trước khi các nghị sĩ tiếp tục nhiệm vụ thông thường của họ: cuộc bầu cử Chủ tịch mới và bài phát biểu nhậm chức.

Bài phát biểu nhậm chức sẽ mở ra một nhiệm kì mới của Nghị viện, không nhất thiết là sau một cuộc tổng tuyển cử. Bài phát biểu này được viết bởi chính phủ và được thủ tướng phê duyệt. Nó nhằm nêu lên quan điểm của chính phủ về các vấn đề ảnh hưởng đến người dân Canada, và tầm nhìn của họ cho tương lai.

Bài phát biểu nhậm chức của Nghị viện lần 44 sẽ thảo luận về các kế hoạch của chính phủ Canada nhằm kết thúc cuộc chiến chống lại COVID-19 và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Truyền thống quy định rằng tổng thống đốc, Mary Simon, sẽ là người đọc bài phát biểu. Simon đã được Thủ tướng Justin Trudeau bổ nhiệm vào vị trí này vào mùa hè vừa qua.

Trong số các vấn đề khác, chính phủ cũng sẽ giải quyết vấn đề nhập cư. Ở bài phát biểu nhậm chức vào năm ngoai, chính phủ nói rằng nhập cư là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Canada. Bộ phận nhập cư cũng nói rằng chính phủ nên tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những người mong muốn sinh sống tại Canada hay chính thức trở thành công dân Canada. Trong những tháng sau đó, Canada đã tạo ra một con đường nhập cư một lần cho những người lao động phổ thông và sinh viên quốc tế tốt nghiệp, mặc dù trên thực tế, tình trạng nhập cư tồn đọng vẫn tiếp tục gia tăng.

Bài phát biểu nhậm chức có ý nghĩa là một lời thông báo rộng rãi về các mục tiêu của chính phủ. Những thay đổi cụ thể trong chính sách có thể không được đưa ra. Những thông báo cụ thể sẽ được thêm vào khi chính phủ công bố các thư ủy nhiệm cho các bộ trưởng trong nội các.

nghị viện Canada

Truyền thống vào ngày đầu tiên tại Nghị viện Canada

Trước khi Nghị viện Canada chính thức bắt đầu, Hạ viện phải bầu ra một chủ tịch. Nhiệm vụ của chủ tịch là tuân thủ các quy tắc của Nghị viện và duy trì trật tự trong các cuộc tranh luận. Chủ tịch Hạ viện trước đó là Anthony Rota, là thành viên Đảng Tự do của Nghị viện Nipissing-Timiskaming, Ontario.

Theo truyền thống, ngày đầu tiên Nghị viện Canada sẽ bắt đầu với các kiến nghị về nghi lễ chuẩn bị cho bài phát biểu nhậm chức. Sau đó người điều phối thay mặt Thượng viện đến Hạ viện để mời các nghị sĩ đến Thượng viện. Khi đó, chủ tịch Thượng viện sẽ chọn người đại diện phát biểu của Hạ viện trước khi thống đốc đọc bài phát biểu nhậm chức.

Các nghị sĩ trở lại Hạ viện và bầu ra một chủ tịch bằng cách bỏ phiếu kín. Khi chủ tịch đã được chọn, thủ tướng và phe Đối lập chính thức ngồi vào chức vụ của mình. Vào hôm sau, các nghị sĩ quay lại Thượng viện và thống đốc đọc bài phát biểu nhậm chức.