Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đang cho những người tạm trú một cơ hội khác để gia hạn thời gian ở lại Canada.

Người tạm trú Canada có tình trạng cư trú hợp lệ tại Canada từ ngày 30 tháng 1 năm 2020 nhưng tình trạng của họ hết hạn vào hoặc trước ngày 31 tháng 5 năm 2021 sẽ có thời hạn đến ngày 31 tháng 8 năm 2021 để đăng ký khôi phục tình trạng hợp lệ của họ, theo thông báo trên trang web của chính phủ Canada .

Đây là phần mở rộng của chính sách công có hiệu lực và  ngày 14 tháng 7  , ban đầu chỉ có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Nó ảnh hưởng đến người tạm trú Canada bao gồm người lao động, sinh viên và du khách nước ngòai ở Canada khi tình trạng của họ hết hạn.

Thông thường, họ sẽ có 90 ngày để đăng ký để khôi phục trạng thái của mình. Tuy nhiên, sự gián đoạn dịch vụ do đại dịch coronavirus gây ra, các cá nhân bị ảnh hưởng hiện phải gửi đơn đăng ký đến cuối tháng 8 nếu họ đáp ứng các điều kiện nhất định.

Để đủ điều kiện cho chính sách mới, người nộp đơn cần phải ở Canada với tình trạng hợp lệ trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 5 năm 2021. Họ phải ở lại Canada kể từ khi nhập cảnh và mất tình trạng tạm thời trong thời gian này. Họ cũng cần phải trả phí xử lý đơn để khôi phục tình trạng cư trú tạm thời của họ.

Người tạm trú Canada có thể khôi phục tình trạng của họ đến hè năm 2021 1

Chính sách này cũng mở rộng cho những người có giấy phép làm việc với lời mời làm việc trong khi đơn của họ đang được xử lý. Điều này có thể áp dụng cho đơn xin giấy phép làm việc hoặc việc phục hồi của họ. Nếu người lao động tạm thời được chấp thuận theo chính sách này, họ có thể được phép bắt đầu công việc của mình trong khi chờ quyết định khôi phục tình trạng của họ hoặc nhận được giấy phép làm việc.

Để đủ điều kiện nhận ủy quyền làm việc tạm thời này, công dân nước ngoài cần phải nộp đơn xin phục hồi và giấy phép làm việc dành riêng cho chủ lao động và đã thanh toán tất cả các khoản phí. Họ phải có giấy phép làm việc hợp lệ trong vòng 12 tháng trước ngày họ gửi đơn đăng ký phục hồi.

Họ dự định làm việc cho chủ lao động hoặc nghề nghiệp được liệt kê trong Đánh giá tác động thị trường lao động  (LMIA) hoặc đề nghị tuyển dụng được miễn LMIA có trong đơn xin giấy phép làm việc của họ. Họ đã điền vào biểu mẫu web của IRCC để đăng ký chính sách công và họ đã yêu cầu áp dụng miễn trừ cho đến khi có quyết định về đơn xin giấy phép làm việc của họ.

Ai sẽ khôi phục được tình trạng người tạm trú?

Đây là một ví dụ giả định về một người nào đó có thể nộp đơn xin giấy phép làm việc tạm thời, dựa trên trang web Nhập cư, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC).

Giấy phép làm việc của Min hết hạn vào ngày 30 tháng 12 năm 2020 và cô ấy không còn tư cách lưu trú. Sau đó, cô ấy đã nộp đơn xin phục hồi và cấp giấy phép làm việc trong vòng 90 ngày kể từ ngày mất tình trạng người tạm trú hợp lệ vào ngày 1 tháng 3 năm 2021. Do chính sách công, cô ấy có thể làm việc trong khi IRCC đang xử lý đơn xin giấy phép làm việc của cô ấy.

Tuy nhiên, nó sẽ không áp dụng trong ví dụ giả định này.

Oscar là một công nhân được miễn giấy phéplàm việc đang khôi phục tình trạng người tạm trú của mình và nộp đơn xin giấy phép làm việc với một lời mời làm việc. Tuy nhiên, anh ta đã không có giấy phép làm việc hợp lệ trong 12 tháng trước ngày anh ta nộp đơn. Vì vậy, anh ta sẽ không đủ điều kiện để được ủy quyền làm việc tạm thời.