Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) Ontario đã mở rộng cho các ứng viên bao gồm diện Thạc sĩ và Tiến sĩ. Điều này sẽ hỗ trợ ứng viên có cơ hội nộp đơn xin đề cử từ Chương trình Có một cách mới để sinh viên quốc tế tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ có thể nộp đơn cho một Ontario PNP.

Sinh viên tốt nghiệp tại Ontario với Lời mời làm việc tại tỉnh bang hiện có thể đăng ký để có cơ hội nhận được đề cử của tỉnh bang thông qua hai chương trình nhập cư.

Các diện Thạc sĩ và Tiến sĩ được bổ sung cuối cùng cho Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) mới của Ontario. Ba chương trình khác sử dụng hệ thống EOI bao gồm: Kỹ năng theo yêu cầu, Sinh viên quốc tế và Công nhân nước ngoài.

Giờ đây, các ứng viên Thạc sĩ và Tiến sĩ có thể đăng ký nhập cư Ontario bất cứ lúc nào. Thông qua hệ thống EOI, Ontario xếp hạng hồ sơ của các ứng viên dựa trên một thang điểm có sẵn. Các ứng viên được cộng điểm về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và điểm đến dự định ở Ontario, trong số các yếu tố khác. Mục đích của việc xếp hạng các ứng viên theo cách như vậy là để xác định những người có kỹ năng và kinh nghiệm để thành công trong thị trường lao động của Ontario.

Đăng ký hệ thống EOI không đảm bảo rằng các ứng viên sẽ được mời nộp đơn đề cử tỉnh bang. Hồ sơ có giá trị trong sẽ có giá trị trong kho lưu trữ EOI của Ontario trong 12 tháng. Các Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) có thể liên hệ với người đăng ký bất cứ lúc nào để áp dụng cho một đề cử.

Điều này có ý nghĩa gì đối với những người nhập cư Ontario trong tương lai?

Nếu cuối cùng bạn muốn nộp đơn xin nhập cư thông qua một trong các Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) cơ sở của Ontario, thì bây giờ bạn có thể đăng ký hồ sơ EOI bất kỳ lúc nào. Trước đây, bạn chỉ có thể đăng ký khi OINP mở cổng trực tuyến .

Sau khi bạn đăng ký, hồ sơ của bạn sẽ được đưa vào nhóm lựa chọn và cho điểm dựa trên câu trả lời của bạn. Ontario sau đó sẽ mời các ứng cử viên nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh bang.

Ontario mở rộng Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI)

Đăng ký EOI không đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được lời mời đăng ký. OINP sẽ thông báo cho bạn hoặc đại diện của bạn nếu bạn được mời.

Đăng ký EOI của bạn có giá trị trong tối đa 12 tháng hoặc cho đến khi bạn nhận được lời mời. Bạn cũng có thể chọn rút lại đăng ký của mình. Sau 12 tháng, EOI của bạn sẽ tự động bị xóa.

Đăng ký miễn phí, nhưng nếu bạn được mời đăng ký, bạn sẽ phải nộp phí cùng với đơn đăng ký của mình.

Nhận được lời mời không có nghĩa là bạn nhận được đề cử của tỉnh. Bạn sẽ phải đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện của luồng bạn đang đăng ký tại thời điểm đó.

Làm cách nào để đăng ký EOI?

Bước đầu tiên là tạo hồ sơ trong  Cổng nộp hồ sơ điện tử OINP. Sau đó, đọc các yêu cầu của người đăng ký cho diện của bạn để đảm bảo rằng bạn đủ điều kiện. Sau đó, bạn có thể đăng ký biểu thức quan tâm cho một hoặc nhiều luồng. Bạn chỉ có thể đăng ký một hồ sơ EOI tại bất kỳ thời điểm nào.

Thông tin bạn cung cấp phải chính xác tại thời điểm bạn đăng ký. Bạn có thể cập nhật hồ sơ của mình bất cứ lúc nào để cập nhật thông tin.