Đây là lần rút thăm dành cho nhóm công nghệ lần thứ 3 trong năm nay, do tỉnh bang Ontario tổ chức. Lần rút thăm này mời các ứng viên nhập cư có kinh nghiệm làm việc tại một trong 6 nhóm ngành nghề theo yêu cầu.

Ngày 29/07 vừa qua, đã diễn ra buổi lễ bốc thăm lớn nhất trong năm, dành cho Chương trình đề cử người nhập cư Ontario (OINP). Tổng cộng 1.288 thư mời ITA đã được phát cho các ứng viên có đủ điều kiện tham gia luồng Ưu tiên Nhân sự của Express Entry. Những người tham gia cần số điểm CRS trong khoảng từ 463 đến 477 để nhận được lời mời lần này.

Mặc dù các ứng viên không cần job offeer để nhận được lời mời, họ cần ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong một trong những nghề sau:

  • Quản lý hệ thống máy tính và thông tin (NOC 0213)
  • Kỹ sư máy tính (NOC 2147)
  • Nhà phân tích cơ sở dữ liệu và quản trị dữ liệu (NOC 2172)
  • Kỹ sư và thiết kế phần mềm (NOC 2173)
  • Lập trình viên máy tính và nhà phát triển phương tiện tương tác (NOC 2174)
  • Nhà thiết kế và phát triển web (NOC 2175)

Họ cũng cần có hồ sơ nằm trong hệ thống Express Entry.

Những người nhận được NOI từ  bang Ontario sẽ có 45 ngày theo quy định để nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh. Nếu họ được trao đề cử từ tỉnh bang Ontario, họ sẽ tự động nhận thêm 600 điểm CRS so với tổng điểm của họ. Số điểm thưởng này sẽ đảm bảo rằng họ nhận được ITA cho thường trú nhân trong lần rút thăm Express Entry tiếp theo. Điều này áp dụng cho bất kỳ ai được đề cử theo bất kỳ Chương trình đề cử cấp tỉnh (PNP) nào ở Canada.

Làm thế nào để được mời tham gia nộp hồ sơ lĩnh vực công nghệ Ontario?

Bước đầu tiên để đạt đủ điều kiện nhận lời mời thông qua chương trình OINP Tech, là tạo hồ sơ trong hệ thống Express Entry.

Express Entry là một hệ thống quản lý ứng dụng cho ba chương trình nhập cư thuộc tầng lớp kinh tế liên bang: Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program, và Canadian Experience Class. Luồng ưu tiên vốn nhân lực của bang Ontario nhận ra các ứng viên từ Federal Skilled Worker Program và Canadian Experience Class.

Các ứng viên Express Entry được xếp hạng theo điểm CRS, dựa trên trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, độ tuổi và trình độ ngôn ngữ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. OINP Tech Draws rút ra từ nhóm ứng cử viên Express Entry, mời các ứng viên thuộc nhóm ngành công nghệ đạt đủ điều kiện để nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh từ Ontario. Sau khi quá trình hoàn tất, các ứng viên sẽ có cơ hội ổn định sự nghiệp  của họ ở Ontario.