Tag Archives: PEI PNP

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) công bố kết quả ngày 15/07/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) công bố kết quả ngày 15_07_2021

Prince Edward Island đã mời 127 ứng viên nhập cư nộp đơn xin đề cử từ Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) vào ngày 15 tháng 07 năm 2021. 118 lời mời thuộc về các ứng viên Express Entry và các ứng viên thuộc nhóm Lao động tác động. 9 ứng viên từ nhóm Tác động kinh doanh […]

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) công bố kết quả ngày 17/06/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) công bố kết quả ngày 17/06/2021

Prince Edward Island đã mời 113 ứng viên nhập cư nộp đơn xin đề cử từ Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) vào ngày 17/06/2021. Hầu hết các lời mời (101 lời mời) thuộc về các ứng viên Express Entry và các ứng viên thuộc nhóm Đánh giá tác động thị trường lao động […]

Chương trình Đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) công bố ngày 20/05/2021

Chương trình Đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) công bố ngày 20/05/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) đã công bố kết quả chi tiết vào ngày 20/5/2021. Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) đã ban hành tổng cộng 155 lời mời. Hầu hết các lời mời (138 lời mời) thuộc về các ứng viên Express Entry và diện lao động tay nghề theo […]