Trợ cấp tiền lương khẩn cấp của Canada (CEWS) đã hoạt động để bảo vệ việc làm và giúp các doanh nghiệp, tổ chức từ thiện và các tổ chức phi lợi nhuận thuê lại người lao động. Đến nay, hơn 3,7 triệu lao động Canada đã được hỗ trợ bởi chương trình này. Trong suốt đại dịch, các khoản trợ cấp tiền lương khẩn cấp đã giúp các gia đình và người lao động trên khắp Canada biết khoản tiền lương tiếp theo đến từ đâu và giữ cho cộng đồng của chúng ta vững mạnh.

Gia hạn trợ cấp tiền lương khẩn cấp

Bài phát biểu gần đây của Chính phủ cam kết kéo dài trợ cấp tiền lương khẩn cấp đến tháng 6 năm 2021 như một phần của công việc nhằm tạo ra hơn một triệu việc làm và khôi phục việc làm về mức trước đại dịch. Chính phủ xác nhận ý định gia hạn trợ cấp tiền lương cho đến tháng 6 năm 2021 và đang cung cấp chi tiết về các thông số của trợ cấp tiền lương được đề xuất áp dụng cho đến ngày 19 tháng 12 năm 2020. Ngoài ra, các cải tiến khác đang được đề xuất cho chương trình để đảm bảo rằng cung cấp hỗ trợ liên tục cho người sử dụng lao động và đáp ứng tình hình sức khỏe và kinh tế khi nó phát triển. Những thay đổi này bổ sung cho Trợ cấp Thuê nhà Khẩn cấp mới của Canada.

Trợ cấp tiền lương khẩn cấp bao gồm trợ cấp cơ bản cho tất cả những người sử dụng lao động có doanh thu bị ảnh hưởng bởi đại dịch, cũng như trợ cấp bổ sung cho những người sử dụng lao động bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Có một cơ cấu tỷ lệ riêng cho những người lao động có tay nghề cao. Mức trợ cấp cơ bản được đề xuất là từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 24 tháng 10 năm 2020 tiếp tục được áp dụng từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 19 tháng 12 năm 2020. Như vậy, mức trợ cấp cơ sở tối đa sẽ được quy định là 40% cho giai đoạn này, và mức tối đa tỷ lệ trợ cấp đầu vào sẽ vẫn ở mức 25%.

Để làm cho khoản trợ cấp nạp thêm phản ứng nhanh hơn với những thay đổi đột ngột trong doanh thu, việc kiểm tra sự sụt giảm doanh thu đối với khoản trợ cấp cơ sở và khoản trợ cấp nạp thêm sẽ được hài hòa từ ngày 27 tháng 9 trở đi. Thay vì sử dụng thử nghiệm suy giảm doanh thu ba tháng hiện tại cho khoản trợ cấp nạp thêm, cả cơ sở và số tiền nạp thêm sẽ được xác định bằng sự thay đổi trong doanh thu hàng tháng của người sử dụng lao động đủ điều kiện, theo năm, cho hiện tại hoặc lịch trước tháng. Điều này có nghĩa là người sử dụng lao động bị lỗ 70% hoặc nhiều hơn doanh thu trong một thời kỳ sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp lương 65%. Đối với các nhà tuyển dụng sử dụng thử nghiệm suy giảm doanh thu thay thế (được công bố vào ngày 8 tháng 4 năm 2020), cả trợ cấp cơ sở và trợ cấp bổ sung sẽ được xác định bởi sự thay đổi trong doanh thu hàng tháng của người sử dụng lao động đủ điều kiện so với mức trung bình của doanh thu tháng 1 năm 2020 và tháng 2 năm 2020.

Những nỗ lực nhằm cải thiện tình hình kinh tế

Canada gia hạn trợ cấp tiền lương khẩn cấp

Để đảm bảo rằng sự thay đổi trong thử nghiệm sụt giảm doanh thu không dẫn đến trợ cấp tiền lương ít hào phóng hơn, chương trình trợ cấp tiền lương sẽ bao gồm quy tắc “bến đỗ an toàn” áp dụng từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 19 tháng 12 năm 2020. Quy tắc này sẽ cho phép người sử dụng lao động đủ điều kiện với tỷ lệ trợ cấp bổ sung không thấp hơn mức mà nó sẽ nhận được trong thử nghiệm sụt giảm doanh thu kéo dài ba tháng.

Kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2020, trợ cấp tiền lương cho nhân viên tăng thêm sẽ phù hợp với các lợi ích được cung cấp thông qua Bảo hiểm việc làm để đảm bảo hỗ trợ công bằng cho người lao động Canada và phù hợp với thông báo mà chính phủ đưa ra vào ngày 17 tháng 7 về việc điều chỉnh trợ cấp tiền lương. Điều này có nghĩa là khoản trợ cấp mỗi tuần đối với nhân viên có nhiệm vụ (hoặc nhân viên không thuộc biên chế đã nhận được thù lao trước khủng hoảng trong giai đoạn liên quan) sẽ là: số tiền thù lao đủ điều kiện được trả trong tuần; hoặc nếu nhân viên nhận được thù lao từ 500 đô la trở lên trong tuần, thì số tiền lớn hơn 500 đô la và 55 phần trăm thù lao trước khủng hoảng dành cho nhân viên, lên đến số tiền trợ cấp tối đa là 573 đô la.

Chính phủ sẽ ban hành cơ sở kỹ thuật về trợ cấp tiền lương kéo dài, bao gồm các chi tiết về khả năng đủ điều kiện.

Thông tin cập nhật mới nhất trên website nhập cư của Chính phủ Canada tại đây.

>> Xem thêm:

SUV – Chương trình định cư Canada diện đầu tư khởi nghiệp
AIPP – Chương trình định cư Canada thí điểm Đại Tây Dương
BCPNP – Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia