CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Quy trình ứng tuyển 1

Tìm hiểu

Tìm hiểu chi tiết về thông tin, vị trí ứng tuyển của bạn.

Quy trình ứng tuyển 2

Tải biểu mẫu

Tải biểu mẫu thông tin ứng viên bên dưới và điền đầy đủ thông tin để nâng cao hiệu quả ứng tuyển.

Quy trình ứng tuyển 3

Chuẩn bị hồ sơ

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ bao gồm: Biểu mẫu ứng viên dự tuyển của Canada Plaza và CV của bạn.

Quy trình ứng tuyển 4

Nộp hồ sơ

Gửi email cho nhà tuyển dụng tại địa chỉ hr@canada.vn hoặc đăng ký trên website tuyển dụng.

BIỂU MẪU ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN

BM05/2022/QT-TD/CP: Bảng dữ liệu ứng viên dự tuyển