Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB)

Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada CLB

Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) là gì?

Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) tiếng anh là Canadian Language Benchmark, đây là một hệ thống đánh giá về điều kiện cần đầu tiên khi bạn có kế hoạch nhập cư Canada, cũng giống như các nước khác, Canada cũng có những quy chuẩn riêng về ngôn ngữ cho người nhập cư, để đảm bảo việc hòa nhập cuộc sống của họ sau này.

Bảng quy đổi điểm chuẩn ngôn ngữ Canada nhằm quy đổi số điểm đạt được của các bài kiểm tra trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, là một quy trình bắt buộc để nhập cư thông qua hệ thống Express Entry và đa số nhiều chương trình nhập cư Canada khác. 

Chỉ có 3 nhóm bài kiểm tra ngôn ngữ được công nhận bởi Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc tịch Canada (IRCC). Mỗi bài kiểm tra đánh giá và cho điểm theo 4 khả năng: nghe, nói, đọc, viết.

Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada CLB

Cách sử dụng bảng điểm chuẩn ngôn ngữ Canada:

  • Các tab trên cùng: Các thẻ này cho phép bạn chuyển đổi giữa bài kiểm tra ngôn ngữ mà bạn chọn: International English Language Testing System (IELTS), Test d’Évaluation de français (TEF) hoặc Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP).
  • Cột đầu tiên: Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB), tương đương với điểm kiểm tra tiêu chuẩn nhất định của Canada.
  • Cột thứ hai: Mô tả từng điểm chuẩn ngôn ngữ, giải thích chi tiết hơn sẽ hiển thị nếu bạn nhấp vào mô tả.
  • Cột 3 – 6: Điểm kiểm tra cho 4 kỹ năng được đánh giá.
  • Cột 7 – 9: Số điểm mà ứng viên tích lũy được trong hệ thống Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB).

Bảng điểm chuẩn ngôn ngữ Canada CLB

CLB Mô tả IELTS
Nghe
IELTS
Đọc
IELTS
Viết
IELTS
Nói
Điểm
FSW
Điểm CRS không người phối ngẫu Điểm CRS có người phối ngẫu
1 Cơ bản đầu tiên 1 1 1 1 0 0 0
2 Cơ bản phát triển 2 1.5 2 2 0 0 0
3 Cơ bản đầy đủ 3.5 2.5 3 3 0 0 0
4 Cơ bản trôi chảy 4.5 3.5 4 4 0 6 6
5 Trung cấp đầu tiên 5 4 5 5 0 6 6
6 Trung cấp phát triển 5.5 5 5.5 5.5 0 9 8
7 Trung cấp đầy đủ 6 6 6 6 4 17 16
8 Trung cấp trôi chảy 7.5 6.5 6.5 6.5 5 23 22
9 Thông thạo đầu tiên 8 7 7 7 6 31 29
10 Thông thạo phát triển 8.5 8 7.5 7.5 6 34 32
11 Thông thạo đầy đủ 9 8.5 8 8 6 34 32
12 Thông thạo trôi chảy 9 9 9 9 6 34 32
CLB Mô tả TEF
Nghe
TEF
Đọc
TEF
Viết
TEF
Nói
Điểm
FSW
Điểm CRS không người phối ngẫu Điểm CRS có người phối ngẫu
1 Cơ bản đầu tiên n/a n/a n/a n/a 0 0 0
2 Cơ bản phát triển n/a n/a n/a n/a 0 0 0
3 Cơ bản đầy đủ n/a n/a n/a n/a 0 0 0
4 Cơ bản trôi chảy 145-180 121-150 181-225 181-225 0 6 6
5 Trung cấp đầu tiên 181-216 151-180 226-270 226-270 0 6 6
6 Trung cấp phát triển 217-248 181-206 271-309 271-309 0 9 8
7 Trung cấp đầy đủ 249-279 207-232 310-348 310-348 4 17 16
8 Trung cấp trôi chảy 280-297 233-247 349-370 349-370 5 23 22
9 Thông thạo đầu tiên 298-315 248-262 371-392 371-392 6 31 29
10 Thông thạo phát triển 316-333 263-277 393-415 393-415 6 34 32
11 Thông thạo đầy đủ n/a n/a n/a n/a 6 34 32
12 Thông thạo trôi chảy n/a n/a n/a n/a 6 34 32
CLB Mô tả CELPIP
Nghe
CELPIP
Đọc
CELPIP
Viết
CELPIP
Nói
Điểm
FSW
Điểm CRS không người phối ngẫu Điểm CRS có người phối ngẫu
1 Cơ bản đầu tiên 1 1 1 1 0 0 0
2 Cơ bản phát triển 2 2 2 2 0 0 0
3 Cơ bản đầy đủ 3 3 3 3 0 0 0
4 Cơ bản trôi chảy 4 4 4 4 0 6 6
5 Trung cấp đầu tiên 5 5 5 5 0 6 6
6 Trung cấp phát triển 6 6 6 6 0 9 8
7 Trung cấp đầy đủ 7 7 7 7 4 17 16
8 Trung cấp trôi chảy 8 8 8 8 5 23 22
9 Thông thạo đầu tiên 9 9 9 9 6 31 29
10 Thông thạo phát triển 10 10 10 10 6 34 32
11 Thông thạo đầy đủ 11 11 11 11 6 34 32
12 Thông thạo trôi chảy 12 12 12 12 6 34 32

Thông tin khác

Nhiều chương trình nhập cư Canada khác, bao gồm cả 3 chương trình liên bang được quản lý bởi hệ thống Express Entry, yêu cầu các ứng viên Express Entry phải có kết quả kiểm tra ngôn ngữ tối thiểu ít nhất là một trong các ngôn ngữ chính thức của Canada, tức là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Các chương trình nhập cư liên bang này bao gồm Chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang (FSWP), Chương trình nhập cư diện tay nghề chuyên môn liên bang (FSTC) và Chương trình diện kinh nghiệm Canada (CEC).

Canada có hệ thống riêng để đánh giá và xếp hạng trình độ ngôn ngữ theo tiêu chuẩn riêng của Canada. Canada xếp hạng trình độ tiếng Anh theo hệ thống Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) (Canadian Language Benchmark). Có 12 cấp độ trong hệ thống Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) bao gồm phạm vi từ khả năng cơ bản nhất (CLB 1) đến lưu loát nhất (CLB 12). Trong tiếng Pháp, Canada phân loại khả năng ngôn ngữ theo phương pháp tương tự, với hệ thống được gọi là Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) với 12 cấp độ tương tự.

Các ứng viên nhập cư Canada thông qua chương trình nhập cư kinh tế liên bang được yêu cầu chứng minh trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp bằng cách thực hiện các kiểm tra ngôn ngữ được IRCC công nhận. Kết quả của các bài kiểm tra sẽ tương ứng với điểm trong hệ thống CLB cho mỗi thành phần ngôn ngữ được đánh giá: nghe, nói, đọc, viết.

Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada CLB

Ba bài kiểm tra ngôn ngữ tiêu chuẩn mà các ứng viên có thể thực hiện để chứng minh khả năng ngôn ngữ cho chương trình nhập cư kinh tế liên bang là:

  • IELTS (International English Language Testing System): Là bài kiểm tra ngôn ngữ tiêu chuẩn phổ biến nhất được IRCC công nhận cho mục đích nhập cư của các ứng viên. Các ứng viên phải đảm bảo kết quả kiểm tra ngôn ngữ là bài General Training, không phải bài kiểm tra Academic. Kết quả bài kiểm tra được thể hiện trong 4 khả năng được quy thành điểm tương ứng trong hệ thống CLB.
  • CELPIP (Canadian English Language Proficiency Index Program): Là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh của Canada được thực hiện bởi các ứng viên nhập cư. Kết quả CELPIP sẽ tương ứng trực tiếp với CLB.
  • TEF (Test d’Évaluation de français): Là bài kiểm tra khả năng tiếng Pháp được IRCC công nhận, nhằm đánh giá trình độ ngôn ngữ của các ứng viên xin nhập cư của liên bang. Tương tự như vậy, bài kiểm tra TEF cũng được xem như là công cụ đánh giá trình độ ngôn ngữ được công nhận bởi Bộ Nhập Cư Quebec để phát hành chứng chỉ lựa chọn của Quebec.

Mặc dù các ứng viên chương trình nhập cư kinh tế liên bang được yêu cầu chứng minh khả năng bằng một ngôn ngữ chính thức, họ có thể đạt được nhiều điểm hơn theo Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) cho Express Entry bằng cách chứng minh họ có khả năng trong cả hai ngôn ngữ chính thức.

Thông tin cập nhật mới nhất trên website nhập cư của Chính phủ Canada tại đây.