Vào ngày 31 tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Di trú – ông Sean Fraser đã công bố những cập nhật lớn về công cụ quản lý thời gian xử lý hồ sơ nhập cư trực tuyến của chính phủ.

Khách hàng của Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) hiện có thể ước tính hiệu quả hơn về thời gian xử lý hồ sơ nhập cư của họ. 

Hầu hết các dịch vụ Thường trú nhân và Quốc tịch sẽ có thời gian xử lý hồ sơ linh hoạt. Các thay đổi mới sẽ được đăng hàng tuần dựa trên dữ liệu từ 6 tháng trước. Thời gian xử lý linh hoạt cũng được áp dụng cho các dịch vụ Tạm trú, dựa trên dữ liệu từ 8 hoặc 16 tuần qua.

Ước tính thời gian xử lý sẽ phản ánh khối lượng công việc đang được hoàn thành, cũng như hoạt động mới nhất của IRCC. Việc này cho phép khách hàng lập kế hoạch dựa trên một mốc thời gian cụ thể và chính xác hơn. Việc nâng cấp này trên trang web của chính phủ là một phần nỗ lực của IRCC nhằm hiện đại hóa hệ thống nhập cư.

Trước đây, trang web của chính phủ chỉ hiển thị tiêu chuẩn về thời gian xử lý hồ sơ nhập cư, đây là cam kết của IRCC để xử lý các đơn đăng ký.

Phân biệt thời gian xử lý hồ sơ nhập cư và tiêu chuẩn thời gian dịch vụ

Thời gian xử lý hồ sơ nhập cư là khoảng thời gian cần thiết để IRCC xử lý hầu hết các hồ sơ trước đây, thường được cập nhật hàng tuần. Mặt khác, các tiêu chuẩn dịch vụ là những cam kết của IRCC để xử lý hồ sơ trong một khoảng thời gian nhất định. Chúng không được cập nhật thường xuyên và không phải tất cả các chương trình đều có tiêu chuẩn thời gian dịch vụ.

IRCC đã có những báo cáo hàng năm về thời gian xử lý hồ sơ thực tế như thế nào.

KFhNBxJRayHlBb7qaak4UPKQ OF7LO5XRBHExYirSCvr5aoo MeKsGKOseSQ43RshpQY0c1Y4SqBkpUvGjV85j6Q etQKn AlYYwRaOq4fU0 LyHgduYbUai4qPtzcuI21Dg Eh

Cách tính thời gian

IRCC đo lường thời gian xử lý hồ sơ dựa trên thời gian hoàn thành 80% hồ sơ trong quá khứ. Thời gian xử lý đơn bắt đầu từ ngày IRCC nhận được đơn hoàn chỉnh và kết thúc khi nhân viên di trú đưa ra quyết định về đơn đó.

Đối với những người nộp đơn qua đường bưu điện, thời gian xử lý bắt đầu khi hồ sơ hoàn chỉnh gửi đến phòng thư của IRCC. Đối với những người nộp hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp, thời gian xử lý bắt đầu khi họ nộp hồ sơ.

Hiện trạng

Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2022, thời gian xử lý của IRCC như sau:

Nhập cư diện kinh tế 

Nhập cư diện bảo lãnh gia đình

 • Vợ/ Chồng hoặc người sống chung hợp pháp tại Canada: 16 tháng 
 • Vợ/ Chồng hoặc người sống chung hợp pháp ngoài Canada: 19 tháng 
 • Cha mẹ hoặc ông bà: 32 tháng
 • Trẻ em phụ thuộc: Tùy theo quốc gia
 • Con nuôi hoặc người thân: Tùy theo quốc gia

Nhập cư tị nạn và yêu cầu liên quan về nhân đạo và từ bi (H&C) 

 • Người tị nạn được chính phủ bảo trợ: Tùy theo quốc gia 
 • Người tị nạn do cá nhân bảo trợ: Tùy theo quốc gia
 • Người được bảo vệ và người tị nạn theo quy ước ở Canada: 22 tháng 
 • H&C: 16 tháng
BeHomK2 4wkdgXcYRqKnB9nvMYwCWuF2OFgk6ECuuwis82XXJAEaY5oFYaK2MnTUT0TnmEHY8roxZo1rcEGt oMEMSgWtYrqQtPWpNKod yJnOacdAIjvpwzdYP9I1PHF1X19hhY

Đơn xin tạm trú 

 • Thị thực du lịch ngoài Canada: Tùy theo quốc gia
 • Thị thực du lịch tại Canada: 16 ngày đối với hồ sơ trực tuyến và 48 ngày đối với hồ sơ trực tiếp
 • Gia hạn thị thực du lịch: 162 ngày đối với hồ sơ trực tuyến và 201 ngày đối với hồ sơ trực tiếp
 • Siêu thị thực bảo lãnh cha mẹ hoặc ông bà: Tùy theo quốc gia
 • Giấy phép học tập ngoài Canada: 13 tuần 
 • Giấy phép học tập tại Canada: 9 tuần 
 • Gia hạn giấy phép học tập: 75 ngày đối với hồ sơ trực tuyến và 156 ngày đối với hồ sơ trực tiếp
 • Giấy phép làm việc ngoài Canada: Tùy theo quốc gia
 • Giấy phép làm việc tại Canada (đơn đăng ký ban đầu hoặc gia hạn): 133 ngày đối với hồ sơ trực tuyến và 239 ngày đối với hồ sơ trực tiếp
 • Kinh nghiệm quốc tế Canada: Tùy theo quốc gia
 • Thị thực điện tử (eTA): 5 phút

Quyền công dân 

 • Cấp quyền công dân: 27 tháng 
 • Chứng nhận quốc tịch (Bằng chứng về quyền công dân): 17 tháng 
 • Gia hạn quốc tịch: 23 tháng 
 • Từ bỏ quốc tịch: 15 tháng 
 • Tìm kiếm hồ sơ quốc tịch: 15 tháng 
 • Nhận con nuôi: 11 tháng trở lên

Thẻ thường trú nhân Canada (PR)

 • Gia hạn hoặc thay thế thẻ PR : 108 ngày 
 • Nhận thẻ đầu tiên: 103 ngày

Thay thế hoặc sửa đổi tài liệu, xác thực trạng thái 

 • Xác thực tình trạng: 26 tuần 
 • Thay thế các giấy tờ tạm trú hợp lệ: 22 tuần 
 • Sửa đổi tài liệu nhập cư: 47 tuần
 • Sửa đổi các giấy tờ tạm trú hợp lệ: 27 tuần
I9gxdX3ihwYDIDR6bOi4edWC7rHZjJbYMa2oTeM9EbLFqh n4C5ir5y03K7En65XvEODod

Hồ sơ tồn đọng của IRCC 

Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã phải nỗ lực hoàn thiện hồ sơ tồn đọng và tuân theo các tiêu chuẩn dịch vụ trong bối cảnh đại dịch Covid-19. IRCC cũng cho biết họ đang tồn đọng 1,84 triệu đơn xin thường trú và tạm trú chờ xử lý. Dữ liệu mới cho thấy, IRCC đang cải thiện một số chương trình, chẳng hạn như với các ứng viên CEC và FSWP, nhưng vẫn đang gặp khó khăn trong các chương trình khác, chẳng hạn như quá trình xử lý đơn xin nhập quốc tịch Canada.