NOC 0: VIỆC LÀM QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

 • Mức lương: $28-30 CAD/h
 • NOC: 0113
 • Cấp độ kỹ năng: 0
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $30-32 CAD/h
 • NOC: 0631
 • Cấp độ kỹ năng: 0
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $40-50 CAD/h
 • NOC: 0711
 • Cấp độ kỹ năng: 0
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $30-35 CAD/h
 • NOC: 0121
 • Cấp độ kỹ năng: 0
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $30-35 CAD/h
 • NOC: 0112
 • Cấp độ kỹ năng: 0
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $32-36 CAD/h
 • NOC: 0124
 • Cấp độ kỹ năng: 0
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $30-32 CAD/h
 • NOC: 0125
 • Cấp độ kỹ năng: 0
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $30-32 CAD/h
 • NOC: 0632
 • Cấp độ kỹ năng: 0
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $28-30 CAD/h
 • NOC: 0651
 • Cấp độ kỹ năng: 0
Tìm hiểu thêm

NOC A: VIỆC LÀM CHUYÊN GIA

 • Mức lương: $28-30 CAD/h
 • NOC: 2174
 • Cấp độ kỹ năng: A
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $24-26 CAD/h
 • NOC: 2173
 • Cấp độ kỹ năng: A
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $36-38 CAD/h
 • NOC: 2173
 • Cấp độ kỹ năng: A
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $40-42 CAD/h
 • NOC: 2133
 • Cấp độ kỹ năng: A
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $24-26 CAD/h
 • NOC:1123
 • Cấp độ kỹ năng: A
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $18-20 CAD/h
 • NOC: 1111
 • Cấp độ kỹ năng: A
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $20-22 CAD/h
 • NOC: 0621
 • Cấp độ kỹ năng: A
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $40-45 CAD/h
 • NOC: 3142
 • Cấp độ kỹ năng: A
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $25-30 CAD/h
 • NOC: 0651
 • Cấp độ kỹ năng: A
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $20-22 CAD/h
 • NOC: 4163
 • Cấp độ kỹ năng: A
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $20-22 CAD/h
 • NOC: 3132
 • Cấp độ kỹ năng: A
Tìm hiểu thêm

NOC B: VIỆC LÀM CHUYÊN MÔN

 • Mức lương: $18-22 CAD/h
 • NOC: 8252
 • Cấp độ kỹ năng: B
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $16-18 CAD/h
 • NOC: 7332
 • Cấp độ kỹ năng: B
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $16-18 CAD/h
 • NOC: 7332
 • Cấp độ kỹ năng: B
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $16-18 CAD/h
 • NOC: 7271
 • Cấp độ kỹ năng: B
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $20-22 CAD/h
 • NOC: 7241
 • Cấp độ kỹ năng: B
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $20-22 CAD/h
 • NOC: 6421
 • Cấp độ kỹ năng: B
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $18-20 CAD/h
 • NOC: 6332
 • Cấp độ kỹ năng: B
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $20-22 CAD/h
 • NOC: 6322
 • Cấp độ kỹ năng: B
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $20-22 CAD/h
 • NOC: 6316
 • Cấp độ kỹ năng: B
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $20-22 CAD/h
 • NOC: 6316
 • Cấp độ kỹ năng: B
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $20-22 CAD/h
 • NOC: 6316
 • Cấp độ kỹ năng: B
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $20-22 CAD/h
 • NOC: 6316
 • Cấp độ kỹ năng: B
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $20-22 CAD/h
 • NOC: 6311
 • Cấp độ kỹ năng: B
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $20-22 CAD/h
 • NOC: 6211
 • Cấp độ kỹ năng: B
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $20-22 CAD/h
 • NOC: 6211
 • Cấp độ kỹ năng: B
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $18-20 CAD/h
 • NOC: 2233
 • Cấp độ kỹ năng: B
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $16-18 CAD/h
 • NOC: 1241
 • Cấp độ kỹ năng: B
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $14-16 CAD/h
 • NOC: 1215
 • Cấp độ kỹ năng: B
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $14-16 CAD/h
 • NOC: 1215
 • Cấp độ kỹ năng: B
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $20-22 CAD/h
 • NOC: 6211
 • Cấp độ kỹ năng: B
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $25-30 CAD/h
 • NOC: 3219
 • Cấp độ kỹ năng: B
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $22-24 CAD/h
 • NOC: 1311
 • Cấp độ kỹ năng: B
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $24-26 CAD/h
 • NOC: 5241
 • Cấp độ kỹ năng: B
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $26-28 CAD/h
 • NOC: 7303
 • Cấp độ kỹ năng: B
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $18-20 CAD/h
 • NOC: 1223
 • Cấp độ kỹ năng: B
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $20-22 CAD/h
 • NOC: 1221
 • Cấp độ kỹ năng: B
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $14-16 CAD/h
 • NOC: 7295
 • Cấp độ kỹ năng: B
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $16-18 CAD/h
 • NOC: 5222
 • Cấp độ kỹ năng: B
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $14-16 CAD/h
 • NOC: 7295
 • Cấp độ kỹ năng: B
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $16-18 CAD/h
 • NOC: 5221
 • Cấp độ kỹ năng: B
Tìm hiểu thêm

NOC C: VIỆC LÀM TAY NGHỀ

 • Mức lương: $14-16 CAD/h
 • NOC: 9526
 • Cấp độ kỹ năng: C
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $14-16 CAD/h
 • NOC: 9463
 • Cấp độ kỹ năng: C
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $14-16 CAD/h
 • NOC: 7514
 • Cấp độ kỹ năng: C
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $18-20 CAD/h
 • NOC: 7511
 • Cấp độ kỹ năng: C
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $16-18 CAD/h
 • NOC: 6562
 • Cấp độ kỹ năng: C
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $14-16 CAD/h
 • NOC: 6525
 • Cấp độ kỹ năng: C
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $14-16 CAD/h
 • NOC: 6524
 • Cấp độ kỹ năng: C
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $14-16 CAD/h
 • NOC: 6513
 • Cấp độ kỹ năng: C
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $14-16 CAD/h
 • NOC: 6512
 • Cấp độ kỹ năng: C
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $14-16 CAD/h
 • NOC: 6421
 • Cấp độ kỹ năng: C
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $16-18 CAD/h
 • NOC: 3413
 • Cấp độ kỹ năng: C
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $14-16 CAD/h
 • NOC: 1523
 • Cấp độ kỹ năng: C
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $12-14 CAD/h
 • NOC: 1521
 • Cấp độ kỹ năng: C
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $14-16 CAD/h
 • NOC: 7295
 • Cấp độ kỹ năng: C
Tìm hiểu thêm

NOC D: VIỆC LÀM LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

 • Mức lương: $14-16 CAD/h
 • NOC: 9619
 • Cấp độ kỹ năng: D
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $12-14 CAD/h
 • NOC: 9617
 • Cấp độ kỹ năng: D
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $12-14 CAD/h
 • NOC: 9617
 • Cấp độ kỹ năng: D
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $12-14 CAD/h
 • NOC: 8611
 • Cấp độ kỹ năng: D
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $12-14 CAD/h
 • NOC: 8611
 • Cấp độ kỹ năng: D
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $14-16 CAD/h
 • NOC: 6742
 • Cấp độ kỹ năng: D
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $12-14 CAD/h
 • NOC: 6731
 • Cấp độ kỹ năng: D
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $12-14 CAD/h
 • NOC: 6711
 • Cấp độ kỹ năng: D
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $14-16 CAD/h
 • NOC: 6623
 • Cấp độ kỹ năng: D
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $14-16 CAD/h
 • NOC: 6611
 • Cấp độ kỹ năng: D
Tìm hiểu thêm
 • Mức lương: $14-16 CAD/h
 • NOC: 6611
 • Cấp độ kỹ năng: D
Tìm hiểu thêm